Doelen, visie, missie en strategie

Doelen van Oud-Triton

Het doel van de vereniging is de ondersteuning van de te Utrecht gevestigde vereniging Utrechtsche Studenten Roeivereeniging “Triton” en het aanhouden en versterken van de banden tussen deze vereniging en haar oud-leden, alles in de ruimste zin des woords. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  1. het, al dan niet tezamen met U.S.R. “Triton”, organiseren van activiteiten ten behoeve van haar leden;
  2. Het op de hoogte houden van haar leden van het optreden van ploegen en individuele roeiers van de U.S.R. “Triton” op haar wedstrijden en anderszins;
  3. Het verlenen van materiële steun aan de U.S.R. “Triton”, door middel van het aanbieden of financieren van materiaal en het subsidiëren van andere projecten, één en ander in overleg met het bestuur van U.S.R. “Triton”.
  4. alle overige wettelijke middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk zijn.

Visie

De concurrentie tussen studenten(roei)verenigingen is groot, zowel op het sportieve vlak, als op het gebied van sponsoren- en ledenwerving. Hierdoor is voor succes in het studentenroeien steeds meer nodig. Vakkundigheid is daarom een belangrijk thema binnen studentenroeiverenigingen. De behoefte aan vakkundigheid beperkt zich niet alleen tot de kernactiviteit, het roeien, maar wordt ook gevoeld in de ondersteunende organisatie. Het gebrek aan retentie van actieve leden, historisch inherent aan studentenverenigingen maar tegenwoordig nog groter vanwege de toegenomen studiedruk, staat de vakkundigheid van de studentenroeivereniging in de weg. Een oud-ledenvereniging kan een belangrijke factor zijn om continuïteit van kennis en kunde te waarborgen en de huidige vereniging te verbinden met haar historie.

Een oud-ledenvereniging heeft een groot aantal ervaren professionals in de gelederen die – indien geactiveerd – waardevol kunnen zijn voor de studentenvereniging. De potentieel door oud-leden toe te voegen immateriële waarde (in de vorm van concrete activiteiten, mobiliseren van netwerk, of advies) is een waardevolle toevoeging aan donaties en lidmaatschapsgelden.

Missie

Oud-Triton stelt zich ten doel om

  1. Een vereniging te zijn voor de oud-leden van Triton, als reünistenplatform;
  2. Triton financieel en met kennis te ondersteunen;
  3. De leden van Triton financieel en met kennis te ondersteunen bij de beoefening van de roeisport;
  4. Een netwerkorganisatie te zijn die leden van Triton en leden van Oud-Triton met elkaar kán verbinden.

Strategie

De strategische agenda van Oud-Triton bestaat uit drie pilaren.

Roeitechnisch. In deze pilaar wordt aandacht besteed aan zaken die direct met roeien te maken hebben. Daaronder bevinden zich de financiële bijdragen aan de kosten van coaching, boten, trainingskampen en speciale wedstrijden.

Organisatorisch/ondersteunend. Hier gaat het meer om bijdragen in natura; leden van Oud-Triton hebben veel expertise in huis die van grote waarde kan zijn voor de USR Triton. Men denke hier aan organisatieadvies, juridisch advies, medisch advies en strategisch advies.

Netwerkend. Deze pilaar heeft alles te maken met communicatie tussen de leden en besturen van Oud-Triton en de USR Triton. Instrumenten die hierin ingezet kunnen worden zijn (o.a.): nieuwsbrieven, sociale media, (gezamenlijke) borrels, en (regelmatig) overleg tussen besturen.